भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ତୂରୀ

ପେରେ ପେତେ

ମୂଳା

ମୁଲେ

କୃମି

ବାଚାରା

କାକୁଡ଼ି

ତାୟାର

ଅଁଳା

ମେରେଲ

ପିଇବା

ନୁଉୟାବୁ

ଖଡ଼ିକା

ଚାରିଇଃ

ହସ

ଲାନ୍ଦା

କଥା

କାଜି

ପାଠ -୨୧(Teaching-21)

ଛାଗଳ

ମେରମ‍୍

ବେଲ ଗଛ

ବେଲଦାରୁ

ଜୋର୍‌ରେ

କେଳେଏଃତେ

ଶୁଭିଲା

ଆୟୁମିୟାନା

ବାଟରେ

ହରାରେ

ଏକ ମୁହାଁ

ମିଡ୍‌ମୁଲି

ଦୌଡ଼ିଲା

ନିର୍‍

ପଚାରିଲା

କୁଲି କିଃଏ / କୁଲିୟାଇଃୟା

କ’ଣ

ଚେନାଃ

ପଳାଅ ପଳାଅ

ନିର୍‍ପେ ନିର୍‍ପେ
Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App